dimanche 13 mai 2012

زندگی زیبا با سکس لذت انگیز - کتاب برای دانلود*


لطفاً این کتاب را دسترس نوجوانان و جوانان قرار دهید تا به جای دیدن فیلمها و عکسهای پورنو و هرزگی، با سکس لذت بخش و سالم آشنا شوند و همراه مناسبی برای خود پیدا کنند. آموزش جنسی نوجوانان و جوانان، امری اساسی است. هیچ جامعه سالمی، یک روزه به وجود نمی آید. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire